Όροι Χρήσης &
Προσωπικά Δεδομένα

Όροι Χρήσης τού Ιστοχώρου: www.care4u.gr

Διαχειρίστρια Εταιρεία θα ονομάζεται στο εξής η « A . S . Care for you Associates LTD » με διακριτικό Τίτλο« CARE 4 U », με έδρα την Κύπρο και αριθμό μητρώου εταιριών ΗΕ 170011. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία μεριμνά για την ορθή λειτουργία τού Ιστοχώρου (site).

Ιστοχώρος ( site ) ή Δικτυακός Τόπος, θα ονομάζεται στο εξής ο παρών Ιστοχώρος τήςCARE 4 U .

Συμβαλλόμενη Επιχείρηση θα ονομάζεται στο εξής κάθε επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ανεξάρτητος παραγωγός που, συμβάλλεται με τηνCARE 4 U και προσβλέπουν στην αύξηση τού πελατολογίου τους, προσφέροντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, στους Affiliates τής CARE 4 U .

Affiliate θα ονομάζεται στο εξής κάθε πρόσωπο που εγγράφεται, με τη θέλησή του βάσει τών προτύπων του Ιστοχώρου και κάνει χρήση (ή ακόμη και απλή περιήγηση) αυτού.

Ο επισκέπτης/χρήστης τών σελίδων και τών υπηρεσιών τού Ιστοχώρου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση τών σελίδων και τών υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο τού περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες τού Ιστοχώρου.

Η CARE 4 U δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη τού Ιστοχώρου τής CARE4U.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο τού περιεχομένου τού Ιστοχώρου:www . care 4 u . gr , συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών,Videos , εικόνων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τής CARE4U. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων τού περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση τής αναγραφής τής πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσα άλλα περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες τής CARE4U και αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως σχετίζονται ή δεσμεύουν τον δικό μας Ιστοχώρο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη ή/και Affiliate

1.Ο επισκέπτης/χρήστης τού Ιστοχώρου τής CARE4U, αποδέχεται με την εγγραφή του πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους τού παρόντος Συμφωνητικού.

2.Ο επισκέπτης/χρήστης τού Ιστοχώρου συνεχίζει να αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόν Συμφωνητικό μετά από κάθε τροποποίηση αυτού εκ μέρους της Εταιρείας, με μόνη την εξακολούθηση της χρήσης/επίσκεψης τού Ιστοχώρου.

3.Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες/χρήστες να φροντίζουν με επιμέλεια την ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις τών όρων τού παρόντος Συμφωνητικού, επισκεπτόμενοι το σύνδεσμο «Όροι χρήσης» κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση τού Ιστοχώρου.

4.Για την εγγραφή του, οAffiliateπρέπει να προσκληθεί/συστηθεί από άλλονAffiliate.

5.ΟAffiliateοφείλει να αναγράφει τα ακριβή και αληθή στοιχεία του κατά την εγγραφή του καθώς και να ενημερώνει το προφίλ του αμέσως μετά από κάθε αλλαγή οποιουδήποτε από τα στοιχεία του.

6.ΟAffiliateπαραλαμβάνει τις υπηρεσίες/προϊόντα από τις Συμβαλλόμενες Επιχειρήσεις, με δική του επιλογή και ευθύνη. ΗCARE 4 U ενημερώνει τουςAffiliatesγια την διαθεσιμότητα τών υπηρεσιών που προσφέρουν οι Συμβαλλόμενες επιχειρήσεις και εκείνοι προβαίνουν ή όχι στην παραλαβή τους, με ελεύθερη βούληση.

7.Η CARE4U δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στονAffiliate – Καταναλωτήκαι στην Συμβαλλόμενη Επιχείρηση.

8.ΟAffiliateδεν δύναται να αξιώσει από την CARE4U, με την ιδιότητα τού μέλους, αποζημίωση, για οικονομική ή ηθική βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τις αγορές του μέσω τών Συμβαλλόμενων Επιχειρήσεων.

9.Η CARE4U δεν οφείλει αμοιβή στονAffiliateγια τις περιπτώσεις που η Συμβαλλόμενη επιχείρηση δεν έχει ακόμη καταβάλει στην CARE4U το συμφωνηθέν ποσό διαφημιστικής αμοιβής για υπηρεσία που σύστησε οAffiliate . Η καταβολή προς τονAffiliateαναστέλλεται μέχρι την πλήρη εξόφληση της CARE4U από την Συμβαλλόμενη επιχείρηση.

10.Η CARE4U διατηρεί το δικαίωμα να φράξει προσωρινά την πρόσβαση ή να κλείσει οριστικά τον κωδικό τού Affiliate, προβαίνοντας παράλληλα, κατά την κρίση της, και σε καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, χωρίς καμία αποζημίωση τού Affiliate, επιφυλασσόμενη για αναζήτηση αποκατάστασης από αυτόν κάθε ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί σε αυτήν, σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι :

1.ΟAffiliateδυσφημεί δημόσια την Διαχειρίστρια Εταιρία, το site, κάποια από τις Συμβαλλόμενες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή κάποιο από τα άλλα μέλη τού site.

2.ΟAffiliateδηλώνει ψευδή στοιχεία κατά την εγγραφή του ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή τού ζητείται από την Διαχειρίστρια Εταιρία.

3.ΟAffiliateπροβαίνει σε ενέργειες που ζημιώνουν την Διαχειρίστρια Εταιρεία ή το site.

4.Ο Affiliate προβαίνει σε αναρτήσεις οπουδήποτε στο Διαδίκτυο ή σε δημοσιεύσεις ή σε δημόσιες ανακοινώσεις ή σε χρήση δημόσιου λόγου ή σε διαφημίσεις ή σε παρουσιάσεις, αποδίδοντας στην CARE4U χαρακτηρισμούς ή ιδιότητες, που ή ίδια δεν έχει και δεν δηλώνει ότι έχει (πχ. Ασφαλιστική Εταιρεία, ή Ασφαλιστικό Πρακτορείοή Μεσιτικό Γραφείο κλπ)

5.Ο Affiliate αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που θα τού γίνουν από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, για διακοπή ή αφαίρεση τέτοιων δηλώσεων.

11. Ορισμένα τμήματα ή στοιχεία τού Ιστοχώρου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Φωτογραφίες ή videos), μπορεί κατά την κρίση τής διαχειρίστριας να ορισθούν, με ειδική, ρητή, επισήμανση που γνωστοποιείται εμφανώς στους επισκέπτες/χρήστες, ως μη δημοσιεύσιμα στο διαδίκτυο. Οι Affiliates οφείλουν να λαμβάνουν υπ΄ όψη τους την επισήμανση αυτή και να μην προβαίνουν σε δημόσια ανάρτηση και παρουσίαση στο Διαδίκτυο, τών συγκεκριμένων αυτών τμημάτων.

Ο επισκέπτης/χρήστης τού Ιστοχώρου τής CARE4U οφείλει:

α) να συμμορφώνεται με το σύνολο τών διατάξεων που διέπει τις τηλεπικοινωνίες,

β) να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση τού περιεχομένου και τών υπηρεσιών τού Ιστοχώρου.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια τής χρήσης και τής επίσκεψής τού Ιστοχώρου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων μεθόδων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στή CARE4U ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση τών σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης τής CARE4U - Δήλωση αποποίησης

Η CARE4U, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο τού περιεχομένου τού Ιστοχώρου, να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Η CARE4U δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης τού Ιστοχώρου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η CARE4U, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα τού περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η CARE4U σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή τών υπηρεσιών και τού περιεχομένου, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τής τίθενται., ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιων συστατικών, είτε πρόκειται για τή CARE4U, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω τών οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της. Το κόστος τών ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η CARE4U. Η CARE4U, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης τών σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων τού Ιστοχώρου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση τών παρόντων όρων.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω τού Ιστοχώρου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τών χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν με δική τους ευθύνη, βασιζόμενοι στην προσωπική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Ιστοχώρος τής CARE4U παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση τών επισκεπτών/χρηστών τού Ιστοχώρου τής CARE4U, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, τών δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση τών συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου τών αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή τού Ιστοχώρου τής CARE4U, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια τών υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης τού Ιστοχώρου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου τών συνδέσμων που παρατίθενται σε αυτόν, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο επειδή ο ίδιος το επιθυμεί και με δική του, αποκλειστικά, ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία τών προσωπικών δεδομένων τού επισκέπτη/χρήστη τού Ιστοχώρου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τού Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Η διαχείριση και προστασία τών προσωπικών δεδομένων τού επισκέπτη/χρήστη τής CARE4U υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία τού ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η CARE4U διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τών όρων προστασίας τών προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της CARE4U παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση τού Ιστοχώρου, συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η CARE4U συλλέγει προσωπικά στοιχεία τών επισκεπτών/χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή τών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο, σχετικά με τίς υπηρεσίες/προϊόντα τής CARE4U ή/και τών Συμβαλλόμενων με αυτή, τρίτων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορεί να συλλέγονται στον Ιστοχώρο, είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Όνομα πατέρα και μητέρας
  • Αριθμός Ταυτότητας
  • Επάγγελμα
  • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
  • Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Ιστότοπος ( URL)

Οι επισκέπτες/χρήστες τού Ιστοχώρου δίδουν την συγκατάθεσή τους για την διαβίβαση προσωπικών τους στοιχείων, μόνον εφ’ όσον οι ίδιοι τα παραχωρήσουν, μόνο σε σχετιζόμενους με την CARE4U τρίτους και με μόνο σκοπό ενημερωθούν ή να υποβοηθηθούν στην επιλογή τής πλέον κατάλληλης για αυτούς υπηρεσίας ή/και προϊόντος ή να παραλάβουν από τούς τρίτους αυτούς, άρτιες και αξιόπιστες προσφορές για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν, και .για τα οποία ζήτησαν οι ίδιοι πληροφορίες ή/και πληροφορίες. Σχετιζόμενος με την CARE4U τρίτος, ως ανωτέρω, νοείται και οAffiliate εκείνος που συνέστησε, άμεσα, τον επισκέπτη/χρήστη.

Η CARE4U δε θα διαθέσει προς πώληση ή προς αθέμιτη εκμετάλλευση ή άλλως θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία τών επισκεπτών/χρηστών τού Ιστοχώρου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή τού επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και μόνο προς τις αρμόδιες και αρχές.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον Ιστοχώρο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τρόπους επικοινωνίας που ανακοινώνονται στη θέση τού Ιστοχώρου «Επικοινωνία», προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή ακόμη και τη διαγραφή του.

Η CARE4U είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο τών στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης τών παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Η CARE4U μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης τών χρηστών της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης τού επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της CARE4U, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο τού φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος τού υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της CARE4U μπορεί νά συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της CARE4U.

Ο επισκέπτης/χρήστης της CARE4U μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση τών cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης τών συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο Ιστοχώρος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικών ή Νομικών προσώπων). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η CARE4U για τους όρους προστασίας τών προσωπικών δεδομένων, με οποίους οι δικτυακοί, αυτοί, τόποι δεσμεύονται.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά τού Ιστοχώρου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση τού επισκέπτη/χρήστη, τότε ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον Ιστοχώρο, στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης τού Ιστοχώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη τών ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς τών λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή τού Ιστοχώρου και τού επισκέπτη/χρήστη τών σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση τών όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣIΔIΚIA:

Η συγκεκριμένη Σύμβαση Χρήσης διέπεται από τις διατάξεις, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή τών παρόντων όρων και την εν γένει χρήση τού Ιστοχώρου από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία τών Δικαστηρίων τών Αθηνών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή τού Ιστοχώρου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση support@care4u.gr. Επίσης αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και στην αθέμιτη χρήση τών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μάς ειδοποιήσετε στην ίδια διεύθυνση.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ τού διαχειριστή τoύ Ιστοχώρου και τού επισκέπτη/χρήστη τών σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.